USŁUGI

 • Wyposażanie obiektów budowlanych
  w
  GAŚNICE i ZNAKI EWAKUACYJNE

 • Wyposażenie obiektów budowlanych w podręczny sprzęt gaśniczy realizujemy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), Polskimi Normami oraz wieloletnim doświadczeniem.

 • Prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacyjnych HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

 • Do badania ciśnienia i wydajności hydrantów używamy profesjonalnego urządzenia HYDRO TEST firmy KRESAF posiadającego odpowiednie świadectwa wzorcowania. Konserwatorzy prowadzący czynności posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu przeglądów hydrantów.

 • Opracowywanie
  INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego opracowujemy zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
  Dokładamy wszelkich starań, aby dokument był czytelny i dostosowany do konkretnego budynku. Opracowane przez nas Instrukcje zawierają profesjonalnie wykonaną część graficzną.

 • Kompleksowe opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
  EKSPERTYZ TECHNICZNYCH, OPINII

 • OPRACOWYJEMY DOKUMENTACJĘ:

  • 1. Ekspertyzy techniczne

   zawierające wystąpienie do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące:

   • - uzgodnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
   • - uzgodnienia rozwiązań zamiennych w stosunku do przypadków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
   • - innych wystąpień.
  • 2. Oceny stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów
   • - ocena stanowi pomoc przy wypełnieniu poleceń wydanych przez organy Państwowej Straży Pożarnej i przygotowaniu obiektu budowlanego do kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • 3. Warunków ochrony przeciwpożarowej do dokumentacji projektowej
   • - opracowanie dotyczy kompleksowego określenia warunków ochrony przeciwpożarowej w świetle obowiązujących przepisów i norm przy przebudowie, nadbudowie, zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących,
   • - właściwe przygotowanie budynku do odbioru technicznego dokonywanego przez Państwową Straż Pożarną.
  • Projektów rozmieszczenia gaśnic i znaków ewakuacyjnych w budynkach
   • - oznakowanie wyjść i kierunków dróg ewakuacyjnych,
   • - oznakowanie gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych ,
   • - oznakowanie dróg pożarowych.
  • 5. Pozostałe opinie

 • Profesjonalne doradztwo
  z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 • Jesteśmy gotowi pochylić się nad każdym problemem związanym z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową, dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z bezpieczeństwem pożarowym zapraszamy do współpracy.

ZADZWOŃ – PRZYJEDZIEMY - 603 822 356